IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Oh! Taisho Menu

Piri-kara Nankotsu $3.75
Hiya Yakko $3.50
Kimchee $3.25
Edamame $3.00
Tako Yaki $5.25
Harumaki Cheese $3.75
Gyoza $3.75
Geso Shigure $4.50
Mozukusu $3.75
Aspara Mentai $4.50
Shirasu Oroshi $2.95
Kurobuta Sausage $5.50
Potato Salad $3.00
Ei Hire $4.50
Kaisou Salad $5.25
Yasai Itame $4.50
Small Green Salad $1.75
Moro Q $3.75
Jyako Salad $5.50
Tofu Kurage Salad $6.50
A $13.50
B $13.50
C $13.50
Ume Sasami $2.50
Sasami Mentai $2.50
Motsu $1.25
Yotsumi $1.50
Bara $1.50
Tsukune $1.75
Beef $1.75
Kawa $1.25
Kimo $1.50
Sunazuri $1.50
Teba $1.75
Gyutan $2.50
Shishamo $1.75
Ebi $1.50
Ozura $1.50
Shitake $2.00
Peaman $1.25
Negi $1.25
Shishito $1.25
Ninniku $1.25
Aspara Bacon $2.75
Hotate Bacon $2.75
Miso Shiru $1.50
Tofu Jiru $2.75
Kai Jiru $4.50
Yaki Nasu $4.50
Tonsoku $5.00
Pork Spare Ribs $7.50
Hokke $6.50
Ika Yaki $6.50
BBQ Tori Teriyaki $4.50
Nasubara $5.75
Buta Kimchee $4.95
Geso Kimchee $4.95
Asari Butter $8.50
Buta Mayo $5.25
Geso Anchovy $6.25
Mentai Potato $4.50
Geso Isobe $4.75
Tatsuta Age $4.50
Harumaki Cheese $3.75
Agedashi Tofu $4.50
Cheese Roll Katsu $5.75
Chikuwa Cheese $4.75
Kimchee Nabe $6.75
Tomuyankun Nabe $6.75
Motsu Nabe $6.00
Unagi Tofu $6.50
Takana Tonkotsu Ramen $7.50
Mentai Tonkotsu Ramen $8.50
Tonkotsu Ramen $6.75
Harusame Itame $6.50
Chasyu Tonkotsu Ramen $8.50
Kimchee Yakiudon $7.50
Yakisoba $6.50
Ume Onigiri $2.00
Okaka Onigiri $2.00
Sake Onigiri $2.25
Mental Onigiri $2.50
Yaki Onigiri $1.75
Yaki Ume Onigiri $2.50
Yaki Okaka Onigiri $2.50
Yaki Sake Onigiri $2.75
Yaki Mental Onigiri $3.00
White Rice call for price
Sake Chazuke $5.75
Ume Chazuke $5.25
Mentai Chazuke $6.50
Cheese Roll Katsu Tei $9.50
Tonkatsu Tei $8.50
Chicken Teriyaki Tei $6.95
Yakitori Tei $8.50
Kara Age Tei $8.50
Hokke Tei $9.50
Pork Ginger Tei $8.50
Yasai Itame Tei $6.95
Okonomiyaki $6.75
Chikuwa Cheese $4.75
Soft Shell Crab $8.50
Unatama Don $8.75
Taishodon $6.95
Butabara Kurozu Itame $5.75